ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 116 27 143 135 11 146 143 19 162 19 19 1 13 14 395 89 484
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 116 116 135 135 143 143 1 1 395 395
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26 26 27 27 31 31 1 1 85 85
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 28 28 24 24 33 33 85 85
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 62 62 84 84 79 79 225 225
สหวิทยาการ 27 27 11 11 19 19 19 19 13 13 89 89
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 27 27 11 11 19 19 19 19 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 13 13 13 13
รวมทั้งหมด 116 27 143 135 11 146 143 19 162 19 19 1 13 14 395 89 484