ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 107 417 524 144 460 604 153 153 70 70 3 5 8 254 1,105 1,359
บริหารธุรกิจ 80 237 317 116 284 400 62 62 26 26 3 4 7 199 613 812
ปวส.การจัดการ 45 45 60 60 3 3 108 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 23 31 31 54 54
ปวส.การตลาด 12 12 25 25 37 37
บธ.บ.การจัดการ 126 126 125 125 27 27 17 17 1 1 296 296
บธ.บ.การตลาด 47 47 74 74 16 16 137 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 64 64 85 85 19 19 9 9 3 3 180 180
บัญชี 27 138 165 28 126 154 44 44 38 38 55 346 401
ปวส.การบัญชี 27 27 28 28 55 55
บช.บ.การบัญชี 138 138 126 126 44 44 38 38 346 346
ศิลปศาสตร์ 42 42 50 50 47 47 6 6 1 1 146 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 27 27 31 31 29 29 5 5 1 1 93 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 19 19 18 18 1 1 53 53
รวมทั้งหมด 107 417 524 144 460 604 153 153 70 70 3 5 8 254 1,105 1,359