ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 306 469 775 215 418 633 366 366 205 205 23 46 69 544 1,504 2,048
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 81 81 74 74 52 52 1 1 208 208
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 37 37 22 22 87 87
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 6 6 9 9 30 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 38 31 31 21 21 1 1 91 91
วิศวกรรมเครื่องกล 82 78 160 63 58 121 45 45 40 40 1 1 146 221 367
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 40 34 34 1 1 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 42 42 29 29 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 78 78 58 58 45 45 40 40 221 221
วิศวกรรมไฟฟ้า 108 171 279 51 150 201 132 132 75 75 8 14 22 167 542 709
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 37 14 14 6 6 57 57
ปวส.ไฟฟ้า 39 39 28 28 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 32 9 9 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 82 82 61 61 60 60 36 36 7 7 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 37 45 45 35 35 24 24 7 7 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 52 44 44 37 37 15 15 148 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 40 71 111 49 66 115 67 67 53 53 9 23 32 98 280 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 40 40 49 49 9 9 98 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 71 71 66 66 67 67 53 53 23 23 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 76 68 144 52 70 122 70 70 36 36 5 9 14 133 253 386
ปวส.ช่างโลหะ 35 35 25 25 4 4 64 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 27 27 1 1 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 70 70 70 70 36 36 9 9 253 253
รวมทั้งหมด 306 469 775 215 418 633 366 366 205 205 23 46 69 544 1,504 2,048