ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 59 176 1 236 76 201 277 141 141 109 109 4 4 2 10 139 631 3 773
พืชศาสตร์ 8 47 55 19 48 67 49 49 24 24 2 2 29 168 197
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 19 19 2 2 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 47 47 48 48 49 49 24 24 168 168
วิทยาศาสตร์ 14 14 15 15 16 16 12 12 57 57
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 14 15 15 16 16 12 12 57 57
สัตวศาสตร์และประมง 25 82 107 23 91 114 48 48 55 55 1 2 3 49 278 327
ปวส.ประมง 10 10 6 6 1 1 17 17
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 17 17 32 32
วท.บ.ประมง 14 14 33 33 18 18 10 10 75 75
วท.บ.สัตวศาสตร์ 68 68 58 58 30 30 45 45 2 2 203 203
อุตสาหกรรมเกษตร 26 33 1 60 34 47 81 28 28 18 18 1 2 2 5 61 128 3 192
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 6 6 7 7
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 25 25 28 28 1 1 54 54
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 23 23 28 28 10 10 4 4 2 2 67 67
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 19 19 18 18 14 14 61 61
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 3 3
รวมทั้งหมด 59 176 1 236 76 201 277 141 141 109 109 4 4 2 10 139 631 3 773