ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 80 115 38 71 109 93 93 1 1 1 1 74 245 319
วิศวกรรมเครื่องกล 35 29 64 38 25 63 30 30 1 1 74 84 158
ปวส.ช่างยนต์ 35 35 38 38 1 1 74 74
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 25 25 30 30 84 84
วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 30 30 33 33 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 30 30 33 33 91 91
วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 16 16 30 30 1 1 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 16 16 30 30 1 1 70 70
รวมทั้งหมด 35 80 115 38 71 109 93 93 1 1 1 1 74 245 319