ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 65 1,241 1,306 133 1,388 1,521 1,097 1,097 804 804 9 54 63 207 4,584 4,791
บริหารธุรกิจ 30 808 838 61 924 985 680 680 567 567 5 29 34 96 3,008 3,104
ปวส.การจัดการ 33 33 1 1 34 34
ปวส.การตลาด 30 30 28 28 4 4 62 62
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 48 48 74 74 49 49 59 59 230 230
บธ.บ.การจัดการ 190 190 303 303 200 200 142 142 7 7 842 842
บธ.บ.การตลาด 264 264 234 234 150 150 129 129 10 10 787 787
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 98 98 162 162 123 123 120 120 503 503
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 208 208 151 151 158 158 117 117 12 12 646 646
บัญชี 35 262 297 72 292 364 259 259 161 161 4 22 26 111 996 1,107
ปวส.การบัญชี 35 35 72 72 4 4 111 111
บช.บ.การบัญชี 262 262 292 292 259 259 161 161 22 22 996 996
ศิลปศาสตร์ 171 171 172 172 158 158 76 76 3 3 580 580
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 114 114 112 112 117 117 76 76 3 3 422 422
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 57 57 60 60 41 41 158 158
รวมทั้งหมด 65 1,241 1,306 133 1,388 1,521 1,097 1,097 804 804 9 54 63 207 4,584 4,791