ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 421 421 395 395 469 469 399 399 96 96 84 84 1,864 1,864
การออกแบบ 163 163 148 148 206 206 162 162 32 32 711 711
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 59 59 68 68 84 84 72 72 24 24 307 307
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 55 55 43 43 59 59 43 43 2 2 202 202
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 49 49 37 37 63 63 47 47 6 6 202 202
เทคโนโลยีศิลป์ 64 64 74 74 65 65 67 67 14 14 284 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 42 42 46 46 48 48 49 49 13 13 198 198
ทล.บ.เซรามิก 22 22 28 28 17 17 18 18 1 1 86 86
ศิลปกรรม 97 97 80 80 96 96 80 80 17 17 370 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 97 97 80 80 96 96 80 80 17 17 370 370
สถาปัตยกรรม 97 97 93 93 102 102 90 90 96 96 21 21 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 7 7 7 7
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 31 31 33 33 37 37 32 32 31 31 14 14 178 178
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 66 66 60 60 65 65 58 58 65 65 314 314
รวมทั้งหมด 421 421 395 395 469 469 399 399 96 96 84 84 1,864 1,864