ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 108 414 522 144 458 602 152 152 70 70 3 5 8 255 1,099 1,354
บริหารธุรกิจ 81 235 316 116 282 398 62 62 26 26 3 4 7 200 609 809
ปวส.การจัดการ 45 45 60 60 3 3 108 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 24 31 31 55 55
ปวส.การตลาด 12 12 25 25 37 37
บธ.บ.การจัดการ 125 125 125 125 27 27 17 17 1 1 295 295
บธ.บ.การตลาด 47 47 74 74 16 16 137 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 63 83 83 19 19 9 9 3 3 177 177
บัญชี 27 137 164 28 126 154 43 43 38 38 55 344 399
ปวส.การบัญชี 27 27 28 28 55 55
บช.บ.การบัญชี 137 137 126 126 43 43 38 38 344 344
ศิลปศาสตร์ 42 42 50 50 47 47 6 6 1 1 146 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 27 27 31 31 29 29 5 5 1 1 93 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 19 19 18 18 1 1 53 53
รวมทั้งหมด 108 414 522 144 458 602 152 152 70 70 3 5 8 255 1,099 1,354