ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 215 215 256 256 313 313 157 157 10 10 60 60 1,011 1,011
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 16 34 34 29 29 10 10 2 2 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 20 20 10 10 2 2 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 121 121 121 121
วิศวกรรมไฟฟ้า 36 36 130 130 109 109 46 46 12 12 333 333
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 36 36 105 105 95 95 28 28 8 8 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12 12 14 14 18 18 2 2 46 46
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 25 25 53 53 89 89 48 48 40 40 255 255
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 25 25 53 53 89 89 48 48 40 40 255 255
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 57 57 81 81 34 34 6 6 211 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 8 19 19 18 18 3 3 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 49 49 62 62 16 16 3 3 163 163
รวมทั้งหมด 215 215 256 256 313 313 157 157 10 10 60 60 1,011 1,011