ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 360 360 109 370 479 240 240 196 196 9 9 18 118 1,175 1,293
บริหารธุรกิจ 182 182 76 201 277 110 110 82 82 7 5 12 83 580 663
ปวส.การจัดการ 31 31 1 1 32 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 45 6 6 51 51
บธ.บ.การจัดการ 74 74 85 85 33 33 29 29 1 1 222 222
บธ.บ.การตลาด 42 42 29 29 33 33 25 25 129 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 66 66 87 87 44 44 28 28 4 4 229 229
บัญชี 116 116 33 114 147 72 72 67 67 2 3 5 35 372 407
ปวส.การบัญชี 33 33 2 2 35 35
บช.บ.การบัญชี 116 116 114 114 72 72 67 67 3 3 372 372
ศิลปศาสตร์ 62 62 55 55 58 58 47 47 1 1 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 24 24 24 26 26 15 15 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 38 38 31 31 32 32 32 32 1 1 134 134
รวมทั้งหมด 360 360 109 370 479 240 240 196 196 9 9 18 118 1,175 1,293