ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 308 450 758 255 441 696 403 403 214 214 52 99 151 615 1,607 2,222
วิศวกรรมเครื่องกล 81 103 184 76 109 185 85 85 24 24 15 10 25 172 331 503
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 40 40 6 6 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 36 36 9 9 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 34 37 37 30 30 8 8 109 109
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 69 72 72 55 55 16 16 10 10 222 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 106 178 284 86 184 270 180 180 86 86 8 19 27 200 647 847
ปวส.ไฟฟ้า 38 38 38 38 1 1 77 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 23 23 7 7 64 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 25 25 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 47 42 42 11 11 1 1 101 101
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 19 19 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 63 34 34 45 45 19 19 11 11 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 76 76 57 57 37 37 7 7 246 246
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 75 122 34 66 100 63 63 62 62 18 56 74 99 322 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 47 34 34 18 18 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 75 75 66 66 63 63 62 62 56 56 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 74 94 168 59 82 141 75 75 42 42 11 14 25 144 307 451
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 21 21 10 10 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 1 1 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 26 14 14 6 6 9 9 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 68 68 69 69 33 33 14 14 252 252
รวมทั้งหมด 308 450 758 255 441 696 403 403 214 214 52 99 151 615 1,607 2,222