ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 308 450 758 255 441 696 403 403 214 214 52 99 151 615 1,607 2,222
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 106 106 78 78 72 72 36 36 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 19 19 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 26 14 14 6 6 9 9 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 34 37 37 30 30 8 8 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 81 69 150 76 72 148 55 55 16 16 15 10 25 172 222 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 40 40 6 6 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 36 36 9 9 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 69 72 72 55 55 16 16 10 10 222 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 106 132 238 86 157 243 144 144 67 67 8 19 27 200 519 719
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 23 23 7 7 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 38 38 38 38 1 1 77 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 25 25 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 76 76 57 57 37 37 7 7 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 63 34 34 45 45 19 19 11 11 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 47 42 42 11 11 1 1 101 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 75 122 34 66 100 63 63 62 62 18 56 74 99 322 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 47 34 34 18 18 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 75 75 66 66 63 63 62 62 56 56 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 74 68 142 59 68 127 69 69 33 33 11 14 25 144 252 396
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 21 21 10 10 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 1 1 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 68 68 69 69 33 33 14 14 252 252
รวมทั้งหมด 308 450 758 255 441 696 403 403 214 214 52 99 151 615 1,607 2,222