ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 107 155 262 53 171 1 225 142 142 137 137 18 6 1 25 178 611 2 791
พืชศาสตร์ 18 42 60 8 46 54 32 32 48 48 10 1 11 36 169 205
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 8 8 10 10 36 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 42 42 46 46 32 32 48 48 1 1 169 169
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 11 11 12 12 15 15 16 16 1 1 55 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 12 12 15 15 16 16 1 1 55 55
สัตวศาสตร์และประมง 46 62 108 24 81 105 56 56 45 45 5 5 75 244 319
ปวส.สัตวศาสตร์ 29 29 14 14 2 2 45 45
ปวส.ประมง 17 17 10 10 3 3 30 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 53 53 67 67 31 31 28 28 179 179
วท.บ.ประมง 9 9 14 14 25 25 17 17 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 40 40 80 21 32 1 54 39 39 28 28 3 4 1 8 64 143 2 209
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 37 37 20 20 3 3 60 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 10 10 17 17 18 18 56 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 29 29 22 22 22 22 10 10 4 4 87 87
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 107 155 262 53 171 1 225 142 142 137 137 18 6 1 25 178 611 2 791