ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 32 20 52 32 74 106 71 71 2 2 14 14 78 167 245
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 20 74 74 71 71 2 2 167 167
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 22 22 16 16 39 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 26 26 25 25 2 2 61 61
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 26 26 30 30 67 67
วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 32 32 14 14 78 78
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 14 14 78 78
รวมทั้งหมด 32 20 52 32 74 106 71 71 2 2 14 14 78 167 245