ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 218 746 9 973 216 792 8 1,016 791 791 625 625 62 62 71 581 15 667 505 3,597 32 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 102 70 70 100 100 73 73 62 62 46 46 453 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 28 24 24 33 33 29 29 28 28 11 11 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 46 46 17 17 38 38 38 38 34 34 34 34 207 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 28 29 29 29 29 6 6 1 1 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 32 158 3 193 33 188 6 227 156 156 135 135 11 190 7 208 76 827 16 919
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 33 33 11 11 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 21 21 30 30 30 30 16 16 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 103 103 80 80 107 107 91 91 107 107 488 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 45 45 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 27 27 19 19 14 14 16 16 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 6 6 7 7 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 131 208 6 345 96 263 2 361 279 279 215 215 42 168 8 218 269 1,133 16 1,418
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 34 34 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 98 98 62 62 19 19 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 113 113 92 92 113 113 77 77 34 34 429 429
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 95 83 83 90 90 66 66 83 83 417 417
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 20 37 37 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 76 76 72 72 14 14 230 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 2 2 8 8 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 99 118 118 130 130 101 101 29 29 477 477
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 32 31 31 29 29 24 24 5 5 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 87 87 101 101 77 77 24 24 356 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 55 179 234 87 153 240 126 126 101 101 18 148 166 160 707 867
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 14 14 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 39 39 3 3 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 105 105 65 65 78 78 55 55 64 64 367 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 74 74 56 56 48 48 46 46 40 40 264 264
รวมทั้งหมด 218 746 9 973 216 792 8 1,016 791 791 625 625 62 62 71 581 15 667 505 3,597 32 4,134