ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 27 119 6 152 24 140 1 165 103 103 127 127 4 3 4 11 55 492 11 558
พืชศาสตร์ 6 30 4 40 7 66 1 74 28 28 50 50 2 2 13 176 5 194
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 7 7 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 5 5 15 15 13 13 1 1 42 42
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 22 61 61 13 13 37 37 1 1 134 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 18 47 65 14 57 71 65 65 49 49 4 1 5 36 219 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 11 10 10 2 2 23 23
ปวส.ประมง 7 7 4 4 2 2 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 33 44 44 50 50 33 33 160 160
วท.บ.ประมง 14 14 13 13 15 15 16 16 1 1 59 59
อุตสาหกรรมเกษตร 3 42 2 47 3 17 20 10 10 28 28 4 4 6 97 6 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 42 17 17 10 10 24 24 93 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 4 6 6
รวมทั้งหมด 27 119 6 152 24 140 1 165 103 103 127 127 4 3 4 11 55 492 11 558