ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 29 37 54 123 177 9 34 43 8 92 157 257
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 18 39 57 9 11 20 8 27 50 85
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 18 18 1 1 8 19 27
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 11 11 50 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 26 45 71 16 16 44 61 105
ปวส.ไฟฟ้า 18 18 26 26 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 16 16 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 11 10 39 49 7 7 21 46 67
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 11 10 10 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 39 7 7 46 46
รวมทั้งหมด 8 29 37 54 123 177 9 34 43 8 92 157 257