ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 215 215 246 246 159 159 153 153 3 3 776 776
บริหารธุรกิจ 68 68 132 132 93 93 110 110 3 3 406 406
บธ.บ.การจัดการ 27 27 43 43 41 41 50 50 3 3 164 164
บธ.บ.การตลาด 19 19 53 53 35 35 27 27 134 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 22 36 36 17 17 33 33 108 108
บัญชี 76 76 114 114 53 53 31 31 274 274
บช.บ.การบัญชี 76 76 114 114 53 53 31 31 274 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 71 71 71 71
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 71 71 71 71
ศิลปศาสตร์ 13 13 12 12 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 12 12 25 25
รวมทั้งหมด 215 215 246 246 159 159 153 153 3 3 776 776