ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 211 211 254 254 314 314 217 217 10 10 1 107 108 1 1,113 1,114
เรียนรวม 117 117 117 117
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 117 117 117 117
วิศวกรรมไฟฟ้า 36 36 144 144 143 143 116 116 10 10 36 36 485 485
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 10 14 14 18 18 13 13 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 36 36 105 105 95 95 56 56 18 18 310 310
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 33 33 10 10 2 2 72 72
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 25 25 53 53 89 89 56 56 1 54 55 1 277 278
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 25 25 53 53 89 89 56 56 54 54 277 277
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 57 57 82 82 45 45 17 17 234 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 8 20 20 18 18 13 13 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 49 49 62 62 27 27 4 4 175 175
รวมทั้งหมด 211 211 254 254 314 314 217 217 10 10 1 107 108 1 1,113 1,114