ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 211 211 254 254 314 314 217 217 10 10 1 107 108 1 1,113 1,114
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 16 34 34 42 42 10 10 2 2 104 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 33 33 10 10 2 2 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 117 117 117 117
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 117 117 117 117
วิศวกรรมไฟฟ้า 36 36 128 128 109 109 74 74 34 34 381 381
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 36 36 105 105 95 95 56 56 18 18 310 310
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 10 14 14 18 18 13 13 55 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 25 25 53 53 89 89 56 56 1 54 55 1 277 278
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 25 25 53 53 89 89 56 56 54 54 277 277
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 57 57 82 82 45 45 17 17 234 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 8 20 20 18 18 13 13 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 49 49 62 62 27 27 4 4 175 175
รวมทั้งหมด 211 211 254 254 314 314 217 217 10 10 1 107 108 1 1,113 1,114