ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 358 358 109 370 479 253 253 197 197 19 14 33 128 1,192 1,320
บริหารธุรกิจ 180 180 76 201 277 112 112 83 83 17 10 27 93 586 679
ปวส.การจัดการ 31 31 5 5 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 45 12 12 57 57
บธ.บ.การจัดการ 74 74 85 85 33 33 29 29 1 1 222 222
บธ.บ.การตลาด 42 42 29 29 33 33 25 25 1 1 130 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 64 64 87 87 46 46 29 29 8 8 234 234
บัญชี 116 116 33 114 147 83 83 67 67 2 3 5 35 383 418
ปวส.การบัญชี 33 33 2 2 35 35
บช.บ.การบัญชี 116 116 114 114 83 83 67 67 3 3 383 383
ศิลปศาสตร์ 62 62 55 55 58 58 47 47 1 1 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 24 24 24 26 26 15 15 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 38 38 31 31 32 32 32 32 1 1 134 134
รวมทั้งหมด 358 358 109 370 479 253 253 197 197 19 14 33 128 1,192 1,320