ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 307 449 756 254 439 693 403 403 257 257 74 127 201 635 1,675 2,310
วิศวกรรมเครื่องกล 81 103 184 76 109 185 85 85 28 28 16 12 28 173 337 510
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 40 40 6 6 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 36 36 10 10 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 69 72 72 55 55 20 20 12 12 228 228
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 34 37 37 30 30 8 8 109 109
วิศวกรรมไฟฟ้า 105 178 283 85 182 267 180 180 100 100 8 28 36 198 668 866
ปวส.ไฟฟ้า 37 37 38 38 1 1 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 23 23 7 7 64 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 24 24 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 63 34 34 45 45 19 19 11 11 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 74 74 57 57 45 45 16 16 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 47 42 42 17 17 1 1 107 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 19 19 128 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 74 121 34 66 100 63 63 62 62 27 59 86 108 324 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 47 34 34 27 27 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 74 74 66 66 63 63 62 62 59 59 324 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 74 94 168 59 82 141 75 75 67 67 23 28 51 156 346 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 7 7 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 21 21 16 16 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 68 68 69 69 58 58 28 28 291 291
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 26 14 14 6 6 9 9 55 55
รวมทั้งหมด 307 449 756 254 439 693 403 403 257 257 74 127 201 635 1,675 2,310