ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 307 449 756 254 439 693 403 403 257 257 74 127 201 635 1,675 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 106 106 78 78 72 72 36 36 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 19 19 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 26 14 14 6 6 9 9 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 34 37 37 30 30 8 8 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 81 69 150 76 72 148 55 55 20 20 16 12 28 173 228 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 40 40 6 6 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 36 36 10 10 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 69 72 72 55 55 20 20 12 12 228 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 105 132 237 85 155 240 144 144 81 81 8 28 36 198 540 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 23 23 7 7 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 37 37 38 38 1 1 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 24 24 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 74 74 57 57 45 45 16 16 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 63 34 34 45 45 19 19 11 11 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 47 42 42 17 17 1 1 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 74 121 34 66 100 63 63 62 62 27 59 86 108 324 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 47 34 34 27 27 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 74 74 66 66 63 63 62 62 59 59 324 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 74 68 142 59 68 127 69 69 58 58 23 28 51 156 291 447
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 21 21 16 16 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 7 7 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 68 68 69 69 58 58 28 28 291 291
รวมทั้งหมด 307 449 756 254 439 693 403 403 257 257 74 127 201 635 1,675 2,310