ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 30 33 33 19 19 13 13 6 6 101 101
การออกแบบ 30 30 33 33 19 19 13 13 6 6 101 101
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 30 30 33 33 19 19 13 13 6 6 101 101
รวมทั้งหมด 30 30 33 33 19 19 13 13 6 6 101 101