ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 107 155 262 53 171 1 225 144 144 138 138 19 9 1 29 179 617 2 798
พืชศาสตร์ 18 42 60 8 46 54 32 32 49 49 10 2 12 36 171 207
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 8 8 10 10 36 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 42 42 46 46 32 32 49 49 2 2 171 171
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 11 11 12 12 15 15 16 16 2 2 56 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 12 12 15 15 16 16 2 2 56 56
สัตวศาสตร์และประมง 46 62 108 24 81 105 56 56 45 45 6 6 76 244 320
ปวส.สัตวศาสตร์ 29 29 14 14 3 3 46 46
ปวส.ประมง 17 17 10 10 3 3 30 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 53 53 67 67 31 31 28 28 179 179
วท.บ.ประมง 9 9 14 14 25 25 17 17 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 40 40 80 21 32 1 54 41 41 28 28 3 5 1 9 64 146 2 212
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 37 37 20 20 3 3 60 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 10 10 18 18 18 18 57 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 29 29 22 22 23 23 10 10 5 5 89 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 107 155 262 53 171 1 225 144 144 138 138 19 9 1 29 179 617 2 798