ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,120 24 1,144 64 1,166 1,230 1,190 1,190 1,008 1,008 35 260 295 99 4,744 24 4,867
บริหารธุรกิจ 764 24 788 30 745 775 746 746 644 644 15 156 171 45 3,055 24 3,124
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 30 30 13 13 43 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 69 69 44 44 68 68 45 45 14 14 240 240
บธ.บ.การจัดการ 201 201 185 185 222 222 203 203 21 21 832 832
บธ.บ.การตลาด 251 251 249 249 187 187 144 144 36 36 867 867
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 92 92 94 94 150 150 117 117 21 21 474 474
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 151 151 173 173 119 119 135 135 64 64 642 642
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 209 209 34 256 290 277 277 207 207 20 100 120 54 1,049 1,103
ปวส.การบัญชี 34 34 20 20 54 54
บช.บ.การบัญชี 209 209 256 256 277 277 207 207 100 100 1,049 1,049
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 132 132 165 165 167 167 157 157 4 4 625 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 68 68 112 112 109 109 116 116 4 4 409 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 64 64 53 53 58 58 41 41 216 216
รวมทั้งหมด 1,120 24 1,144 64 1,166 1,230 1,190 1,190 1,008 1,008 35 260 295 99 4,744 24 4,867