ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 218 745 9 972 216 792 8 1,016 792 792 651 651 62 62 77 707 17 801 511 3,749 34 4,294
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 102 70 70 100 100 73 73 62 62 56 56 463 463
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 28 24 24 33 33 29 29 28 28 11 11 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 46 46 17 17 38 38 38 38 34 34 44 44 217 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 28 29 29 29 29 6 6 1 1 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 32 157 3 192 33 188 6 227 156 156 143 143 12 237 9 258 77 881 18 976
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 33 33 12 12 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 25 21 21 30 30 30 30 19 19 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 103 103 80 80 107 107 99 99 127 127 516 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 27 27 19 19 14 14 18 18 107 107
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 6 6 9 9 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 131 208 6 345 96 263 2 361 279 279 228 228 43 179 8 230 270 1,157 16 1,443
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 34 34 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 98 98 62 62 20 20 180 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 113 113 92 92 113 113 83 83 38 38 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 95 83 83 90 90 70 70 86 86 424 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 20 38 38 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 76 76 75 75 17 17 236 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 2 2 8 8 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 99 118 118 131 131 106 106 40 40 494 494
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 32 31 31 29 29 24 24 5 5 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 87 87 102 102 82 82 35 35 373 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 55 179 234 87 153 240 126 126 101 101 22 195 217 164 754 918
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 18 18 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 39 39 3 3 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 105 105 65 65 78 78 55 55 79 79 382 382
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 74 74 56 56 48 48 46 46 72 72 296 296
รวมทั้งหมด 218 745 9 972 216 792 8 1,016 792 792 651 651 62 62 77 707 17 801 511 3,749 34 4,294