ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 218 745 9 972 216 792 8 1,016 792 792 651 651 62 62 77 707 17 801 511 3,749 34 4,294
วิศวกรรมเครื่องกล 32 157 3 192 33 188 6 227 156 156 143 143 12 237 9 258 77 881 18 976
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 33 33 12 12 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 25 21 21 30 30 30 30 19 19 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 27 27 19 19 14 14 18 18 107 107
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 103 103 80 80 107 107 99 99 127 127 516 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 6 6 9 9 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 131 254 6 391 96 280 2 378 317 317 266 266 34 34 43 223 8 274 270 1,374 16 1,660
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 34 34 2 2 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 98 98 62 62 20 20 180 180
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 20 38 38 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 95 83 83 90 90 70 70 86 86 424 424
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 113 113 92 92 113 113 83 83 38 38 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 76 76 75 75 17 17 236 236
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 46 46 17 17 38 38 38 38 34 34 44 44 217 217
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 2 2 8 8 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 127 127 142 142 164 164 135 135 28 28 51 51 647 647
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 28 24 24 33 33 29 29 28 28 11 11 153 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 32 31 31 29 29 24 24 5 5 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 87 87 102 102 82 82 35 35 373 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 55 207 262 87 182 269 155 155 107 107 22 196 218 164 847 1,011
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 18 18 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 39 39 3 3 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 74 74 56 56 48 48 46 46 72 72 296 296
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 105 105 65 65 78 78 55 55 79 79 382 382
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 28 29 29 29 29 6 6 1 1 93 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 76 76
รวมทั้งหมด 218 745 9 972 216 792 8 1,016 792 792 651 651 62 62 77 707 17 801 511 3,749 34 4,294