ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 377 6 383 410 410 385 385 466 466 89 89 116 116 1,843 6 1,849
การออกแบบ 136 6 142 160 160 144 144 205 205 32 32 677 6 683
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 36 36 60 60 65 65 84 84 15 15 260 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 42 42 54 54 42 42 58 58 5 5 201 201
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 58 58 46 46 37 37 63 63 12 12 216 216
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 70 70 64 64 72 72 64 64 15 15 285 285
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 52 52 43 43 45 45 47 47 10 10 197 197
ทล.บ.เซรามิก 18 18 21 21 27 27 17 17 5 5 88 88
ศิลปกรรม 86 86 90 90 76 76 95 95 31 31 378 378
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 86 86 90 90 76 76 95 95 31 31 378 378
สถาปัตยกรรม 85 85 96 96 93 93 102 102 89 89 38 38 503 503
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 22 22 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 31 31 33 33 37 37 31 31 16 16 183 183
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 50 50 65 65 60 60 65 65 58 58 298 298
รวมทั้งหมด 377 6 383 410 410 385 385 466 466 89 89 116 116 1,843 6 1,849