ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 100 436 536 101 399 500 259 259 138 138 17 7 24 218 1,239 1,457
บริหารธุรกิจ 77 237 314 78 244 322 110 110 60 60 15 2 17 170 653 823
ปวส.การจัดการ 38 38 45 45 6 6 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 21 21 1 1 33 33
ปวส.การตลาด 28 28 12 12 8 8 48 48
บธ.บ.การจัดการ 111 111 137 137 59 59 29 29 1 1 337 337
บธ.บ.การตลาด 66 66 47 47 25 25 15 15 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60 26 26 16 16 1 1 163 163
บัญชี 23 158 181 23 118 141 99 99 31 31 2 4 6 48 410 458
ปวส.การบัญชี 23 23 23 23 2 2 48 48
บช.บ.การบัญชี 158 158 118 118 99 99 31 31 4 4 410 410
ศิลปศาสตร์ 41 41 37 37 50 50 47 47 1 1 176 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30 30 23 23 31 31 29 29 1 1 114 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 14 14 19 19 18 18 62 62
รวมทั้งหมด 100 436 536 101 399 500 259 259 138 138 17 7 24 218 1,239 1,457