ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 27 107 6 140 24 154 1 179 112 112 131 131 4 6 4 14 55 510 11 576
พืชศาสตร์ 6 32 4 42 7 66 1 74 29 29 54 54 5 5 13 186 5 204
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 7 7 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10 10 5 5 15 15 17 17 3 3 50 50
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 22 61 61 14 14 37 37 2 2 136 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 18 33 51 14 71 85 73 73 49 49 4 1 5 36 227 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 11 10 10 2 2 23 23
ปวส.ประมง 7 7 4 4 2 2 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 19 19 58 58 57 57 33 33 167 167
วท.บ.ประมง 14 14 13 13 16 16 16 16 1 1 60 60
อุตสาหกรรมเกษตร 3 42 2 47 3 17 20 10 10 28 28 4 4 6 97 6 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 42 17 17 10 10 24 24 93 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 4 6 6
รวมทั้งหมด 27 107 6 140 24 154 1 179 112 112 131 131 4 6 4 14 55 510 11 576