ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 32 98 130 39 111 150 42 42 47 47 13 1 14 84 299 383
บริหารธุรกิจ 32 87 119 39 105 144 27 27 34 34 13 1 14 84 254 338
ปวส.การจัดการ 14 14 25 25 9 9 48 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 18 14 14 4 4 36 36
บธ.บ.การจัดการ 48 48 55 55 27 27 34 34 1 1 165 165
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 39 39 50 50 89 89
ศิลปศาสตร์ 11 11 6 6 15 15 13 13 45 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 6 6 15 15 13 13 45 45
รวมทั้งหมด 32 98 130 39 111 150 42 42 47 47 13 1 14 84 299 383