ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,087 23 1,110 63 1,152 1,215 1,175 1,175 1,007 1,007 35 261 296 98 4,682 23 4,803
บริหารธุรกิจ 743 23 766 29 736 765 740 740 644 644 15 156 171 44 3,019 23 3,086
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 29 29 13 13 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 67 67 43 43 68 68 45 45 14 14 237 237
บธ.บ.การจัดการ 195 195 185 185 219 219 202 202 22 22 823 823
บธ.บ.การตลาด 246 246 247 247 184 184 145 145 35 35 857 857
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 91 91 94 94 150 150 117 117 21 21 473 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 144 144 167 167 119 119 135 135 64 64 629 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 207 207 34 253 287 268 268 206 206 20 100 120 54 1,034 1,088
ปวส.การบัญชี 34 34 20 20 54 54
บช.บ.การบัญชี 207 207 253 253 268 268 206 206 100 100 1,034 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 122 122 163 163 167 167 157 157 5 5 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 63 63 111 111 109 109 116 116 5 5 404 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 59 59 52 52 58 58 41 41 210 210
รวมทั้งหมด 1,087 23 1,110 63 1,152 1,215 1,175 1,175 1,007 1,007 35 261 296 98 4,682 23 4,803