ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 298 435 733 246 429 675 398 398 252 252 1 1 72 125 197 616 1,640 2,256
วิศวกรรมเครื่องกล 81 99 180 74 108 182 82 82 28 28 1 1 16 12 28 171 330 501
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 39 39 6 6 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 35 35 10 10 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 66 72 72 53 53 20 20 12 12 223 223
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 36 36 29 29 8 8 1 1 107 107
วิศวกรรมไฟฟ้า 98 175 273 80 181 261 180 180 100 100 8 28 36 186 664 850
ปวส.ไฟฟ้า 37 37 38 38 1 1 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 19 19 7 7 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 27 23 23 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 60 34 34 45 45 19 19 11 11 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 74 74 57 57 45 45 16 16 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 46 42 42 17 17 1 1 106 106
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 19 19 128 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 46 72 118 34 63 97 61 61 57 57 25 57 82 105 310 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 46 34 34 25 25 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 72 63 63 61 61 57 57 57 57 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 73 89 162 58 77 135 75 75 67 67 23 28 51 154 336 490
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 7 7 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 33 33 20 20 16 16 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 66 64 64 69 69 58 58 28 28 285 285
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 13 13 6 6 9 9 51 51
รวมทั้งหมด 298 435 733 246 429 675 398 398 252 252 1 1 72 125 197 616 1,640 2,256