ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 298 435 733 246 429 675 398 398 252 252 1 1 72 125 197 616 1,640 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 102 76 76 71 71 36 36 1 1 286 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 19 19 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 13 13 6 6 9 9 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 36 36 29 29 8 8 1 1 107 107
วิศวกรรมเครื่องกล 81 66 147 74 72 146 53 53 20 20 16 12 28 171 223 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 39 39 6 6 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 35 35 10 10 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 66 72 72 53 53 20 20 12 12 223 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 98 129 227 80 154 234 144 144 81 81 8 28 36 186 536 722
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 19 19 7 7 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 37 37 38 38 1 1 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 27 23 23 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 74 74 57 57 45 45 16 16 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 60 34 34 45 45 19 19 11 11 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 46 42 42 17 17 1 1 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 46 72 118 34 63 97 61 61 57 57 25 57 82 105 310 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 46 34 34 25 25 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 72 63 63 61 61 57 57 57 57 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 73 66 139 58 64 122 69 69 58 58 23 28 51 154 285 439
ปวส.ช่างโลหะ 33 33 20 20 16 16 69 69
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 7 7 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 66 64 64 69 69 58 58 28 28 285 285
รวมทั้งหมด 298 435 733 246 429 675 398 398 252 252 1 1 72 125 197 616 1,640 2,256