ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 218 727 9 954 213 769 8 990 780 780 650 650 62 62 77 708 19 804 508 3,696 36 4,240
วิศวกรรมเครื่องกล 32 155 3 190 31 177 6 214 153 153 143 143 12 237 9 258 75 865 18 958
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 31 31 12 12 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 24 19 19 29 29 30 30 19 19 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 26 26 19 19 14 14 18 18 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 102 102 72 72 105 105 99 99 127 127 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 6 6 9 9 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 131 248 6 385 95 275 2 372 310 310 265 265 34 34 43 224 10 277 269 1,356 18 1,643
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 34 34 2 2 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 98 98 61 61 20 20 179 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 20 37 37 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 95 80 80 87 87 70 70 87 87 419 419
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 108 108 90 90 113 113 82 82 40 40 433 433
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 72 72 75 75 16 16 231 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 45 45 17 17 38 38 38 38 34 34 44 44 216 216
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 2 2 10 10 18 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 125 125 139 139 164 164 135 135 28 28 51 51 642 642
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 27 24 24 33 33 29 29 28 28 11 11 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 31 31 29 29 24 24 5 5 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 84 84 102 102 82 82 35 35 370 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 55 199 254 87 178 265 153 153 107 107 22 196 218 164 833 997
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 18 18 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 39 39 3 3 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 72 72 55 55 46 46 46 46 72 72 291 291
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 100 100 62 62 78 78 55 55 79 79 374 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 27 29 29 29 29 6 6 1 1 92 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 76 76
รวมทั้งหมด 218 727 9 954 213 769 8 990 780 780 650 650 62 62 77 708 19 804 508 3,696 36 4,240