ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 218 727 9 954 213 769 8 990 780 780 650 650 62 62 77 708 19 804 508 3,696 36 4,240
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 99 99 70 70 100 100 73 73 62 62 56 56 460 460
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 27 24 24 33 33 29 29 28 28 11 11 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 45 45 17 17 38 38 38 38 34 34 44 44 216 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 27 29 29 29 29 6 6 1 1 92 92
วิศวกรรมเครื่องกล 32 155 3 190 31 177 6 214 153 153 143 143 12 237 9 258 75 865 18 958
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 31 31 12 12 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 24 19 19 29 29 30 30 19 19 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 102 102 72 72 105 105 99 99 127 127 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 26 26 19 19 14 14 18 18 106 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 6 6 9 9 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 131 203 6 340 95 258 2 355 272 272 227 227 43 180 10 233 269 1,140 18 1,427
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 34 34 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 98 98 61 61 20 20 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 108 108 90 90 113 113 82 82 40 40 433 433
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 95 80 80 87 87 70 70 87 87 419 419
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 20 37 37 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 72 72 75 75 16 16 231 231
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 2 2 10 10 18 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 98 98 115 115 131 131 106 106 40 40 490 490
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 31 31 29 29 24 24 5 5 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 84 84 102 102 82 82 35 35 370 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 55 172 227 87 149 236 124 124 101 101 22 195 217 164 741 905
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 18 18 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 39 39 3 3 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 100 100 62 62 78 78 55 55 79 79 374 374
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 72 72 55 55 46 46 46 46 72 72 291 291
รวมทั้งหมด 218 727 9 954 213 769 8 990 780 780 650 650 62 62 77 708 19 804 508 3,696 36 4,240