ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 361 6 367 409 409 382 382 464 464 89 89 116 116 1,821 6 1,827
การออกแบบ 127 6 133 160 160 144 144 204 204 32 32 667 6 673
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 35 35 60 60 65 65 84 84 15 15 259 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 35 35 54 54 42 42 58 58 5 5 194 194
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 57 57 46 46 37 37 62 62 12 12 214 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 66 66 65 65 70 70 63 63 15 15 279 279
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 51 51 45 45 44 44 46 46 10 10 196 196
ทล.บ.เซรามิก 15 15 20 20 26 26 17 17 5 5 83 83
ศิลปกรรม 84 84 88 88 75 75 95 95 31 31 373 373
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 84 88 88 75 75 95 95 31 31 373 373
สถาปัตยกรรม 84 84 96 96 93 93 102 102 89 89 38 38 502 502
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 22 22 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 34 31 31 33 33 37 37 31 31 16 16 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 50 50 65 65 60 60 65 65 58 58 298 298
รวมทั้งหมด 361 6 367 409 409 382 382 464 464 89 89 116 116 1,821 6 1,827