ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 35 52 123 175 23 123 146 110 246 356
วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 18 39 57 22 34 56 47 73 120
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 12 12 37 37
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 34 34 73 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 26 45 71 1 35 36 45 80 125
ปวส.ไฟฟ้า 18 18 26 26 1 1 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 35 35 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 8 39 47 54 54 18 93 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 8 8 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 39 54 54 93 93
รวมทั้งหมด 35 35 52 123 175 23 123 146 110 246 356