ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 216 216 245 245 153 153 153 153 1 1 768 768
บริหารธุรกิจ 69 69 136 136 92 92 110 110 1 1 408 408
บธ.บ.การตลาด 20 20 57 57 34 34 27 27 138 138
บธ.บ.การจัดการ 27 27 43 43 41 41 50 50 1 1 162 162
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 22 36 36 17 17 33 33 108 108
บัญชี 75 75 109 109 48 48 31 31 263 263
บช.บ.การบัญชี 75 75 109 109 48 48 31 31 263 263
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 72 72 72 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 72 72 72 72
ศิลปศาสตร์ 13 13 12 12 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 12 12 25 25
รวมทั้งหมด 216 216 245 245 153 153 153 153 1 1 768 768