ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 208 208 251 251 314 314 157 157 10 10 60 60 1,000 1,000
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 16 34 34 29 29 10 10 2 2 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 20 20 10 10 2 2 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 116 116 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 116 116 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 126 126 109 109 46 46 13 13 329 329
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 103 103 95 95 28 28 8 8 269 269
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 10 14 14 18 18 2 2 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 24 24 53 53 89 89 48 48 39 39 253 253
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 24 53 53 89 89 48 48 39 39 253 253
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 56 56 82 82 34 34 6 6 211 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 8 20 20 18 18 3 3 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 48 48 62 62 16 16 3 3 162 162
รวมทั้งหมด 208 208 251 251 314 314 157 157 10 10 60 60 1,000 1,000