ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 208 208 251 251 314 314 157 157 10 10 60 60 1,000 1,000
เรียนรวม 116 116 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 116 116 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 142 142 143 143 75 75 10 10 15 15 420 420
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 20 20 10 10 2 2 59 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 10 14 14 18 18 2 2 44 44
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 103 103 95 95 28 28 8 8 269 269
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 24 24 53 53 89 89 48 48 39 39 253 253
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 24 53 53 89 89 48 48 39 39 253 253
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 56 56 82 82 34 34 6 6 211 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 8 20 20 18 18 3 3 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 48 48 62 62 16 16 3 3 162 162
รวมทั้งหมด 208 208 251 251 314 314 157 157 10 10 60 60 1,000 1,000