ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 356 356 107 359 466 237 237 196 196 9 9 18 116 1,157 1,273
บริหารธุรกิจ 178 178 75 194 269 108 108 82 82 7 5 12 82 567 649
ปวส.การจัดการ 30 30 1 1 31 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 45 6 6 51 51
บธ.บ.การจัดการ 74 74 80 80 32 32 29 29 1 1 216 216
บธ.บ.การตลาด 41 41 28 28 33 33 25 25 127 127
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 63 86 86 43 43 28 28 4 4 224 224
บัญชี 116 116 32 110 142 72 72 67 67 2 3 5 34 368 402
ปวส.การบัญชี 32 32 2 2 34 34
บช.บ.การบัญชี 116 116 110 110 72 72 67 67 3 3 368 368
ศิลปศาสตร์ 62 62 55 55 57 57 47 47 1 1 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 23 23 23 23 26 26 15 15 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 39 39 32 32 31 31 32 32 1 1 135 135
รวมทั้งหมด 356 356 107 359 466 237 237 196 196 9 9 18 116 1,157 1,273