ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 174 174 206 206 165 165 127 127 10 10 682 682
บริหารธุรกิจ 85 85 103 103 85 85 104 104 9 9 386 386
บธ.บ.การจัดการ 44 44 58 58 51 51 49 49 202 202
บธ.บ.การตลาด 16 16 18 18 5 5 18 18 1 1 58 58
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 27 27 29 29 37 37 8 8 126 126
บัญชี 76 76 86 86 60 60 4 4 226 226
บช.บ.การบัญชี 76 76 86 86 60 60 4 4 226 226
ศิลปศาสตร์ 13 13 17 17 20 20 19 19 1 1 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 17 17 20 20 19 19 1 1 70 70
รวมทั้งหมด 174 174 206 206 165 165 127 127 10 10 682 682