ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 97 153 250 53 170 1 224 142 142 137 137 19 6 1 26 169 608 2 779
พืชศาสตร์ 19 41 60 8 46 54 32 32 48 48 10 1 11 37 168 205
ปวส.พืชศาสตร์ 19 19 8 8 10 10 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 41 46 46 32 32 48 48 1 1 168 168
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 11 11 12 12 15 15 16 16 1 1 55 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 12 12 15 15 16 16 1 1 55 55
สัตวศาสตร์และประมง 41 60 101 24 80 104 56 56 45 45 6 6 71 241 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 26 26 14 14 3 3 43 43
ปวส.ประมง 15 15 10 10 3 3 28 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 51 51 66 66 31 31 28 28 176 176
วท.บ.ประมง 9 9 14 14 25 25 17 17 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 34 41 75 21 32 1 54 39 39 28 28 3 4 1 8 58 144 2 204
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 31 31 20 20 3 3 54 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 10 10 17 17 18 18 55 55
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 31 31 22 22 22 22 10 10 4 4 89 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 97 153 250 53 170 1 224 142 142 137 137 19 6 1 26 169 608 2 779