ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 32 19 51 32 74 106 71 71 2 2 14 14 78 166 244
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 19 74 74 71 71 2 2 166 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 26 26 30 30 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 22 22 16 16 40 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 26 26 25 25 2 2 59 59
วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 32 32 14 14 78 78
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 14 14 78 78
รวมทั้งหมด 32 19 51 32 74 106 71 71 2 2 14 14 78 166 244