ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,084 23 1,107 63 1,147 1,210 1,082 1,082 998 998 32 240 272 95 4,551 23 4,669
บริหารธุรกิจ 740 23 763 29 731 760 699 699 639 639 15 143 158 44 2,952 23 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 29 29 13 13 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 67 67 43 43 68 68 45 45 14 14 237 237
บธ.บ.การจัดการ 195 195 180 180 214 214 200 200 21 21 810 810
บธ.บ.การตลาด 243 243 247 247 183 183 146 146 27 27 846 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 91 91 94 94 126 126 117 117 20 20 448 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 144 144 167 167 108 108 131 131 61 61 611 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 207 207 34 253 287 216 216 202 202 17 93 110 51 971 1,022
ปวส.การบัญชี 34 34 17 17 51 51
บช.บ.การบัญชี 207 207 253 253 216 216 202 202 93 93 971 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 122 122 163 163 167 167 157 157 4 4 613 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 63 63 111 111 109 109 116 116 4 4 403 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 59 59 52 52 58 58 41 41 210 210
รวมทั้งหมด 1,084 23 1,107 63 1,147 1,210 1,082 1,082 998 998 32 240 272 95 4,551 23 4,669