ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 185 185 215 215 246 246 153 153 154 154 953 953
บริหารธุรกิจ 82 82 129 129 139 139 92 92 111 111 553 553
บธ.บ.การจัดการ 34 34 53 53 43 43 41 41 51 51 222 222
บธ.บ.การตลาด 22 22 52 52 58 58 34 34 27 27 193 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 26 26 24 24 38 38 17 17 33 33 138 138
บัญชี 103 103 86 86 107 107 48 48 31 31 375 375
บช.บ.การบัญชี 103 103 86 86 107 107 48 48 31 31 375 375
ศิลปศาสตร์ 13 13 12 12 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 12 12 25 25
รวมทั้งหมด 185 185 215 215 246 246 153 153 154 154 953 953