ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 292 292 195 195 250 250 313 313 29 29 196 196 1,275 1,275
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 16 34 34 29 29 12 12 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 20 20 12 12 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 195 195 67 67 125 125 109 109 57 57 553 553
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 102 102 64 64 102 102 95 95 34 34 397 397
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 36 3 3 10 10 14 14 20 20 83 83
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 57 57 13 13 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 52 52 71 71 53 53 88 88 86 86 350 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 52 52 71 71 53 53 88 88 86 86 350 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 45 45 57 57 56 56 82 82 40 40 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 21 21 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 45 45 43 43 48 48 62 62 19 19 217 217
รวมทั้งหมด 292 292 195 195 250 250 313 313 29 29 196 196 1,275 1,275