ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 179 179 161 161 196 196 163 163 138 138 837 837
บริหารธุรกิจ 96 96 78 78 97 97 85 85 113 113 469 469
บธ.บ.การจัดการ 51 51 38 38 56 56 51 51 49 49 245 245
บธ.บ.การตลาด 29 29 15 15 17 17 5 5 19 19 85 85
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 16 25 25 24 24 29 29 45 45 139 139
บัญชี 68 68 70 70 83 83 60 60 5 5 286 286
บช.บ.การบัญชี 68 68 70 70 83 83 60 60 5 5 286 286
ศิลปศาสตร์ 15 15 13 13 16 16 18 18 20 20 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 13 13 16 16 18 18 20 20 82 82
รวมทั้งหมด 179 179 161 161 196 196 163 163 138 138 837 837