ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 5 32 37 16 76 1 93 100 100 103 103 16 90 4 110 37 401 5 443
พืชศาสตร์ 7 41 48 59 59 45 45 11 21 32 18 166 184
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 9 9 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 41 59 59 45 45 21 21 166 166
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 5 5 5 5
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 5 5 5
วิทยาศาสตร์ 25 25 5 5 14 14 24 24 22 22 90 90
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 3 3 14 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 25 5 5 14 14 13 13 16 16 73 73
สัตวศาสตร์และประมง 7 22 29 18 18 27 27 5 35 40 12 102 114
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 5 5 12 12
วท.บ.สัตวศาสตร์ 16 16 17 17 23 23 23 23 79 79
วท.บ.ประมง 6 6 1 1 4 4 12 12 23 23
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 2 8 1 11 9 9 7 7 12 4 16 2 43 5 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 7 8 8 9 9 7 7 12 12 43 43
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 4 4 5 5
รวมทั้งหมด 5 32 37 16 76 1 93 100 100 103 103 16 90 4 110 37 401 5 443