ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 30 112 142 27 97 124 109 109 42 42 15 48 63 72 408 480
บริหารธุรกิจ 30 104 134 27 86 113 103 103 27 27 15 35 50 72 355 427
ปวส.การจัดการ 19 19 13 13 9 9 41 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 14 14 6 6 31 31
บธ.บ.การจัดการ 47 47 47 47 53 53 27 27 35 35 209 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 57 57 39 39 50 50 146 146
ศิลปศาสตร์ 8 8 11 11 6 6 15 15 13 13 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 8 11 11 6 6 15 15 13 13 53 53
รวมทั้งหมด 30 112 142 27 97 124 109 109 42 42 15 48 63 72 408 480