ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 46 109 155 92 149 241 161 161 142 142 54 145 2 201 192 706 2 900
พืชศาสตร์ 9 35 44 19 40 59 46 46 32 32 9 49 58 37 202 239
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 19 19 9 9 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 35 40 40 46 46 32 32 49 49 202 202
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 12 12 14 14 17 17 62 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 12 12 14 14 17 17 62 62
สัตวศาสตร์และประมง 27 41 68 39 57 96 72 72 59 59 23 47 70 89 276 365
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 22 24 24 14 14 60 60
ปวส.ประมง 5 5 15 15 9 9 29 29
วท.บ.สัตวศาสตร์ 32 32 48 48 58 58 35 35 30 30 203 203
วท.บ.ประมง 9 9 9 9 14 14 24 24 17 17 73 73
อุตสาหกรรมเกษตร 10 25 35 34 41 75 31 31 37 37 22 32 2 56 66 166 2 234
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 31 31 21 21 62 62
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 10 10 9 9 16 16 18 18 64 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 14 14 31 31 22 22 21 21 14 14 102 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 46 109 155 92 149 241 161 161 142 142 54 145 2 201 192 706 2 900