ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 169 856 7 1,032 208 676 9 893 637 637 766 766 67 67 110 1,255 30 1,395 487 4,257 46 4,790
วิศวกรรมเครื่องกล 32 142 3 177 32 144 3 179 114 114 150 150 19 384 12 415 83 934 18 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 19 19 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 33 21 21 19 19 29 29 46 46 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 36 36 23 23 26 26 18 18 30 30 133 133
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 73 100 100 69 69 103 103 197 197 542 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 3 3 12 12 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 69 304 4 377 128 236 6 370 246 246 304 304 36 36 65 455 18 538 262 1,581 28 1,871
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 33 33 5 5 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 95 95 60 60 189 189
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 67 90 90 79 79 84 84 145 145 465 465
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 108 108 86 86 112 112 109 109 556 556
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 65 71 71 82 82 218 218
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 38 38 16 16 37 37 36 36 62 62 189 189
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 6 6 18 18 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 151 151 117 117 139 139 161 161 29 29 136 136 733 733
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 31 26 26 24 24 33 33 29 29 9 9 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 35 35 26 26 32 32 28 28 29 29 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 85 85 65 65 83 83 100 100 98 98 431 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 68 259 327 48 179 227 138 138 151 151 2 2 26 280 306 142 1,009 1,151
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 23 23 3 3 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 21 21 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 53 53 12 12 2 2 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 65 65 67 67 51 51 46 46 86 86 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 156 156 88 88 59 59 77 77 118 118 498 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 28 28 2 2 1 1 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 75 75
รวมทั้งหมด 169 856 7 1,032 208 676 9 893 637 637 766 766 67 67 110 1,255 30 1,395 487 4,257 46 4,790