ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 356 5 361 337 4 341 386 386 379 379 102 102 547 547 2,107 9 2,116
การออกแบบ 107 5 112 113 4 117 149 149 142 142 230 230 741 9 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 39 39 34 34 54 54 65 65 98 98 290 290
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 31 31 28 28 50 50 41 41 62 62 212 212
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 37 37 51 51 45 45 36 36 70 70 239 239
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 5 5 4 4 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 55 55 58 58 62 62 70 70 75 75 320 320
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 37 37 43 43 43 43 44 44 55 55 222 222
ทล.บ.เซรามิก 18 18 15 15 19 19 26 26 20 20 98 98
ศิลปกรรม 84 84 83 83 82 82 75 75 120 120 444 444
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 84 83 83 82 82 75 75 120 120 444 444
สถาปัตยกรรม 110 110 83 83 93 93 92 92 102 102 122 122 602 602
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 18 18 18 18
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 36 36 34 34 29 29 32 32 37 37 47 47 215 215
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 74 74 49 49 64 64 60 60 65 65 57 57 369 369
รวมทั้งหมด 356 5 361 337 4 341 386 386 379 379 102 102 547 547 2,107 9 2,116