ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57 342 399 88 420 508 386 386 191 191 20 131 151 165 1,470 1,635
บริหารธุรกิจ 57 203 260 67 244 311 243 243 103 103 20 61 81 144 854 998
ปวส.การจัดการ 26 26 33 33 11 11 70 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 9 9 5 5 28 28
ปวส.การตลาด 17 17 25 25 4 4 46 46
บธ.บ.การจัดการ 92 92 132 132 135 135 53 53 29 29 441 441
บธ.บ.การตลาด 50 50 61 61 48 48 24 24 15 15 198 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 61 61 51 51 60 60 26 26 17 17 215 215
บัญชี 122 122 21 147 168 108 108 38 38 31 31 21 446 467
ปวส.การบัญชี 21 21 21 21
บช.บ.การบัญชี 122 122 147 147 108 108 38 38 31 31 446 446
ศิลปศาสตร์ 17 17 29 29 35 35 50 50 39 39 170 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 11 20 20 21 21 31 31 21 21 104 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 9 9 14 14 19 19 18 18 66 66
รวมทั้งหมด 57 342 399 88 420 508 386 386 191 191 20 131 151 165 1,470 1,635