ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 340 508 848 266 398 664 418 418 357 357 13 13 79 182 261 685 1,876 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 118 118 96 96 76 76 61 61 13 13 364 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 20 20 13 13 6 6 9 9 81 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 42 42 33 33 36 36 19 19 2 2 132 132
วิศวกรรมเครื่องกล 73 63 136 78 64 142 69 69 44 44 21 16 37 172 256 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 15 15 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 37 37 6 6 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 63 63 64 64 69 69 44 44 16 16 256 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 132 199 331 89 119 208 150 150 125 125 16 37 53 237 630 867
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 35 27 27 13 13 75 75
ปวส.ไฟฟ้า 64 64 36 36 1 1 101 101
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 33 26 26 2 2 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 103 103 68 68 73 73 53 53 18 18 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 50 51 51 32 32 44 44 15 15 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 46 45 45 28 28 4 4 123 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 75 74 149 39 60 99 60 60 59 59 21 93 114 135 346 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 75 75 39 39 21 21 135 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 74 74 60 60 60 60 59 59 93 93 346 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 54 114 60 59 119 63 63 68 68 21 36 57 141 280 421
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 24 24 18 18 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 36 36 3 3 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 59 59 63 63 68 68 36 36 280 280
รวมทั้งหมด 340 508 848 266 398 664 418 418 357 357 13 13 79 182 261 685 1,876 2,561