ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 340 508 848 266 398 664 418 418 357 357 13 13 79 182 261 685 1,876 2,561
วิศวกรรมเครื่องกล 73 105 178 78 97 175 105 105 63 63 2 2 21 16 37 172 388 560
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 15 15 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 37 37 6 6 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 42 42 33 33 36 36 19 19 2 2 132 132
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 63 63 64 64 69 69 44 44 16 16 256 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 132 242 374 89 162 251 177 177 161 161 2 2 16 37 53 237 781 1,018
ปวส.ไฟฟ้า 64 64 36 36 1 1 101 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 35 27 27 13 13 75 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 33 26 26 2 2 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 46 45 45 28 28 4 4 123 123
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 50 51 51 32 32 44 44 15 15 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 103 103 68 68 73 73 53 53 18 18 315 315
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 75 74 149 39 60 99 60 60 59 59 21 93 114 135 346 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 75 75 39 39 21 21 135 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 74 74 60 60 60 60 59 59 93 93 346 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 87 147 60 79 139 76 76 74 74 9 9 21 36 57 141 361 502
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 24 24 18 18 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 36 36 3 3 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 20 20 13 13 6 6 9 9 81 81
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 59 59 63 63 68 68 36 36 280 280
รวมทั้งหมด 340 508 848 266 398 664 418 418 357 357 13 13 79 182 261 685 1,876 2,561